Pokud jste v České republice, pak nenajdete atraktivnější místo pro sportovní sázení a online kasina, než je sázková kancelář Mostbet. Společnost je známá svými vysokými kurzy, širokou škálou událostí, ziskovými bonusy a speciálními nabídkami, sázkami zdarma, zatočeními zdarma a rychlými výběry. Přihlášení na platformu Mostbet je nyní dostupné na jakémkoli zařízení, stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
xxx, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900

1.VŠEOBECNÉ INFORMACE

Ke každému zboží, zakoupenému u firmy FELI v.o.s., jsou přikládány následujících doklady: záruční list a faktura, případně stvrzenka o platbě v hotovosti. Kupující se zavazuje, že záznamy uvedené na faktuře a záručním listu, zejména množství, druh, případně výrobní čísla, dále pak stav a jakost dodaného zboží, pečlivě zkontroluje ihned při převzetí zboží. Jakékoliv reklamace na zboží, které není uvedeno v záručním listu nebo které nesouhlasí s údaji vyplněnými v záručním listu, nebude prodávající povinen vyřizovat. V případě, že kupující zboží nepřebral osobně, ale je mu zasíláno a kupující zjistí rozdíl mezi doklady a zbožím, zavazuje se podat neprodleně zprávu o zjištěných rozdílech osobě, se kterou jednal při prodeji zboží, případně osobě, která je uvedena na dokladech ke zboží. Kupující se také zavazuje informovat prodávajícího ihned, pokud by v zásilce některý z dokladů ke zboží chyběl. Reklamace bude prověřena a v případě její oprávněnosti bude vzniklý omyl okamžitě napraven. Zprávu o zjištěných rozdílech musí kupující podat prodávajícímu nejdéle do 3 pracovních dnů po převzetí zásilky. Po uplynutí uvedené lhůty nemohou být reklamované rozdíly uznány (viz §427 a §428 obchodního zákoníku).

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní cena je sjednána na základně ceníku prodávajícího, který je platný v den, kdy kupující objednává zboží. Prodávající si vyhrazuje právo stanovení odlišné ceny, zejména s ohledem na pohyby měnových kursů, změna cen výrobce apod. V případě, že kupující nezaplatí za dodané zboží a služby v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení a to v prvních 30-ti dnech ode dne splatnosti ve výši 0,05% z celkové nezaplacené částky za každý den prodlení. Jakmile prodlení přesáhne dobu 30-ti dnů ode dne splatnosti faktury, výše poplatku se zvyšuje na 0.1% z dlužné částky za každý další den prodlení. Vlastnické právo k dodávanému zboží přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení celé kupní ceny a všech ostatních závazků (smluvní pokuta, úrok z prodlení, atd.). Zaplacením se rozumí připsání platby na účet prodávajícího nebo složení finanční hotovosti na pokladnu prodávajícího či zaplacení ceny dobírky přepravci v případě expedice dobírkou. V případě, že kupující nezaplatí celou kupní cenu v době splatnosti faktury, má FELI v.o.s. právo od dílčí kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody ve výši 10% celkové kupní ceny, nejméně však 500,- Kč. Zaplacená záloha je v případě zrušení zakázky kupujícím nevratná.

3. MÍSTO PLNĚNÍ A PŘEPRAVA ZBOŽÍ

Místem plnění dílčích kupních smluv je provozovna FELI v.o.s.. Požaduje-li kupující dodávku zboží nebo služeb na jiné místo, je povinen v přiměřené výši uhradit dopravní, manipulační a případně i jiné náklady související s přepravou tohoto zboží a služeb. Zboží je možné zasílat na dobírku poštou. Při převzetí zásilky je kupující povinen ověřit stav a množství dodávaného zboží. V případě ztráty nebo poškození zboží při přepravě je kupující povinen sepsat se zástupcem pošty zápis o poškození nebo ztrátě zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech kupující neprodleně písemně vyrozumí zástupce FELI v.o.s. a jako přílohu zašle zápis sepsaný s přepravcem. V případě, že kupující výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se kupující vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky.

4. ZÁRUKA ZA JAKOST ZBOŽÍ

U každého zboží je v záručním listě uvedena doba záruky zboží a služeb. Po tuto dobu prodávající zaručuje, že dodané zboží a služby budou způsobilé pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu, nebo že si zachovají smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu nebo dohodnutému dopravci (§430 Obchodního zákoníku). Záruka se nevztahuje zejména na závady: – způsobené neoprávněným zásahem do zařízení (porušení ochranných pečetí nebo nálepek) – opravou nebo údržbou osobami, které k tomu prodávající písemně nepověřil – v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům nevhodným skladováním – špatnou obsluhou poškozením zboží při přepravě (za zboží odpovídá přepravce) – nedodržením pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím v dokumentaci zboží – neodbornou instalací nebo mechanickým poškozením – provozem zařízení v prostředí s nadměrnou prašností, teplotou nebo vlhkostí vzduchu – zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN – počítačovými viry, živelnými pohromami nebo vyšší mocí – použitím nelegálního software a neautorizovaného spotřebního materiálu Jakékoliv porušení nebo odstranění ochranných záručních přelepek na zboží bude mít za následek okamžité ukončení záruky za jakost. V případě výměny zboží se záruka neprodlužuje

5. REKLAMACE ZBOŽÍ

Místem uplatnění reklamace je provozovna FELI v.o.s.. Zboží určené k reklamaci doručí kupující na vlastní náklady do servisního střediska prodávajícího: – v původním obalu – s přiloženou kopií dodacího listu nebo faktury a záručním listem – s dodanou technickou dokumentací, disketami a veškerým příslušenstvím – s písemným popisem závady (je možno vyhotovit při předání) – s neporušenou a úplnou ochrannou přelepkou s identifikačními údaji o zboží Pokud dojde k porušení nebo odstranění ochranných přelepek s identifikačními údaji o zboží vyhrazuje si prodávající právo nepřijmout takové zboží do reklamace nebo vyúčtovat kupujícímu za více práce spojené s dohledáním těchto údajů v informačním systému částku ve výši 500,- Kč bez DPH. V případě, že zboží nebude předáno k reklamaci se všemi výše uvedenými náležitostmi, vyhrazuje si prodávající právo odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení. U oprávněných reklamací bude opravené nebo vyměněné zboží zasláno zpět na náklady prodávajícího. Pokud se prokáže, že reklamace byla neoprávněná, hradí veškeré náklady spojené s jejím vyřízením kupující. Prodávající je v tomto případě oprávněn účtovat nad rámec běžných nákladů poplatek dle ceníku prací a služeb FELI v.o.s. platného v daném období. O oprávněnosti reklamace a způsobu odstranění závady rozhoduje prodávající. Práva vyplývající ze záruky za jakost jsou nepřevoditelná. Vůči prodávajícímu je může uplatnit pouze kupující, nemůže je postoupit další osobě. Veškeré další nároky, např. náhrady následně vzniklých škod, jsou vyloučeny. Při opravě nebo při upgrade počítače, notebooku a jiných zařízení, jsou vyměněné díly vydávány pouze na vyžádání při přebírání opraveného zboží. Na pozdější nároky nebude brán zřetel. V případě, že je reklamována špatná funkce jakéhokoliv software, je kupující povinen spolu se zbožím (PC, notebookem, …) dodat originální instalační diskety a manuál k tomuto SW. Prodejce provede na základě objednávky záruční servis a vyřeší reklamaci v místě instalace předmětu plnění u kupujícího. V tomto případě se zavazuje kupující uhradit v hotovosti prodávajícímu vícenáklady servisního zásahu formou servisního poplatku za výjezd technika ve výši dané platným ceníkem služeb prodávajícího.

6. ODPOVĚDNOST ZA SOFTWARE A DATA

V případě, že kupující předává počítač z jakéhokoliv důvodu pracovníkům prodávajícího, ať už osobně nebo prostřednictvím zvoleného přepravce, nepřebírá prodávající v žádném případě zodpovědnost za software a data uložená na pevném disku tohoto počítače, ani za škody vzniklé v důsledku případného poškození nebo ztráty těchto dat či software.

7. SOUHLAS KUPUJÍCÍHO SE ZÁRUČNÍMI PODMÍNKAMI

Zasílané zboží je přelepeno varovnými nálepkami, jejich porušením při otevírání zásilky vyjadřuje kupující to, že se seznámil s těmito záručními podmínkami, a že se nimi souhlasí. Kupující svým podpisem na dodacím listu popř. smlouvě stvrzuje, že je seznámen se záručními podmínkami prodávajícího a že s nimi souhlasí.

8. PLATNOST CENOVÝCH NABÍDEK

Pokud v cenové nabídce není uvedeno jinak, je platnost cenové nabídky 1 měsíc

Feli v.o.s. Spojovací 12 466 02 Jablonec n.N.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt